Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Back to top
Νέα της Juro-Pro

Όροι Χρήσης Διαγωνισμού Αφυγραντήρα Juro-Pro Ruby 30L WiFi

Δεκ 09, 2021
Εικόνα
Διαγωνισμός Αφυγραντήρας Juro-Pro Ruby 30L WiFi

1. Διοργανωτές διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία «MINDS P.C.» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Αγίας Σοφίας 4, έχει αναλάβει να διοργανώσει με εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία  «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «Juro - Pro» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Θέση ‘Μπίλλια’, Περιοχή Αεροδρομίου, Θέρμη – Θεσσαλονίκης, (εφεξής καλούμενη ως «Juro-Pro») τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «CHRISTMAS ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο https://www.instagram.com/juropro.gr/ (εφεξής καλούμενος ως «Δικτυακός Τόπος»). Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού. H Juro-Pro διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, με άλλα ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Juro - Pro και η Minds δεν αναλαμβάνουν, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων και οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από τις εταιρείες. Οι ως άνω διοργανώτριες εταιρείες πρωτίστως θα προσπαθούν να καθιστούν τη χρήση των συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

2. Διάρκεια διαγωνισμού

Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται ως εξής: αρχίζει από την 10.12.2021 και λήγει την 23.12.2021 ώρα 23:59 (εφεξής η «Διάρκεια»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες, η τοιαύτη δε ενέργεια εξομοιούται με απόσυρση. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή στο διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Juro-Pro και της Minds, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

3. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες του διαδικτύου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Ελλάδας και διατηρούν λογαριασμό (account) στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Instagram. Tαυτοποίηση: Ο εκάστοτε χρήστης του Instagram που λαμβάνει μέρος στον παρόντα διαγωνισμό τεκμαίρεται μαχητά ότι είναι χρήστης και κάτοχος του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης (Instagram). Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν έχουν οι εργαζόμενοι των εταιρειών Juro-Pro & Minds καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού (και εξ αγχιστείας). Οι προαναφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τα Δώρα για τους νικητές. Για τη συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

O κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω:
i. Επισκέπτεται την σελίδα της Juro-Pro στο Instagram στη διεύθυνση: www.instagram.com/juropro.gr/  
ii. Κάνει follow στην σελίδα Juro-Pro
iii.Κάνει Like στην αναρτημένη δημοσίευση του διαγωνισμού
iv.Κάνει Τag 3 Φίλους/ες

Ο Συμμετέχων ακολουθώντας όλα τα παραπάνω βήματα του διαγωνισμού δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι άνω των 18 και αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού και συναινεί με τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται και η συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή υποβολή των στοιχείων τους τα οποία είναι: όνομα, επίθετο, προσωπικό
e-mail και ότι είναι άνω των 18 ετών. Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής ο Συμμετέχων μπαίνει στην κλήρωση για να κερδίσει ένα Αφυγραντήρα RUBY 30L WiFi.

5. Νικητές Διαγωνισμού

Ο νικητής του Διαγωνισμού θα επιλεγεί τυχαία μεταξύ των συμμετεχόντων, που θα πραγματοποιήσουν έγκυρα τα σχετικά βήματα του διαγωνισμού. Ο νικητής θα επιλεγεί κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα διεξαχθεί στις 06.10.2021, από εκπρόσωπο της Minds, που έχει αναλάβει την διαφημιστική προώθηση της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές που θα καταχωρούνται από τις 10.12.2021 έως τις 23.12.2021 και ώρα 23:59 είναι επιλέξιμες για το διαγωνισμό. H ανακοίνωση του νικητή θα πραγματοποιηθεί έως τις 24.12.2021. Οποιοσδήποτε διαγωνιζόμενος ή χρήστης της ιστοσελίδας βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Δικτυακού Τόπου (hacker), τότε αποβάλλεται πάραυτα από το Διαγωνισμό και οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Ο Νικητής θα ανακοινωθεί στο Timeline του λογαριασμού Instagram της JuroPro  (https://www.instagram.com/juropro.gr/) την ημέρα διενέργειας της κλήρωσης με το όνομα χρήστη, με το οποίο συμμετείχε στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω. Ο Νικητής θα ειδοποιηθεί με απάντηση στο comment με το οποίο συμμετείχε στον Διαγωνισμό και κατόπιν με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον προσωπικό λογαριασμό Instagram μέσω του οποίου έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό. Το Δώρο μπορεί να παραδοθεί σε άτομο που τηρεί όλες τους κανόνες και τους κανονισμούς που παρατίθενται εδώ και ο οποίος έχει συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Από το Διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας/ μια (1) νικητής/ρια και ένας/ μια (1) επιλαχών/ούσα. Ο δυνητικός νικητής θα ειδοποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών αφότου η απόφαση θα έχει δημοσιευτεί στο Instagram. Αν ο δυνητικός νικητής αποτύχει στο να παρέχει τις ταχυδρομικές του πληροφορίες στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση εντός του ζητούμενου χρονικού πλαισίου (άλλες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την ειδοποίηση) το δώρο μπορεί να ανακληθεί και να δοθεί στον επιλαχόντα νικητή. Ο αναπληρωματικός νικητής θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους όρους που τίθεται παραπάνω ώστε να παραλάβει το δώρο. Σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς, οι προσωπικές σας πληροφορίες χαίρουν εμπιστευτικής διαχείρισης και δεν παρατίθενται σε τρίτους. Με την εγγραφή σας στον διαγωνισμό, συμφωνείτε με την συλλογή, την επεξεργασία και την χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών. Μπορείτε να αποσύρετε αυτή την άδεια οποιαδήποτε στιγμή.

6. Δώρα διαγωνισμού

Τo δώρo του Διαγωνισμού είναι 1 (ένα)  Αφυγραντήρας RUBY 30L WiFi με κωδικό προϊόντος RUBY 30L WiFi . H ειδοποίηση του νικητή θα γίνει από την Juro-Pro με σχόλιο στη Δημοσίευση του Διαγωνισμού και κατόπιν με προσωπικό μήνυμα. Τα Δώρα είναι προσωπικά και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής των Δώρων με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Η αξία των Δώρων είναι κυμαινόμενη.

7. Αποκλεισμός νικητή

Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους:
(α) Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση.
(β) Σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος.
(γ) Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.
(δ) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή μέχρι 7 εργάσιμες ημέρες μετά την κλήρωση αποβεί άκαρπη.
Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού της συμμετοχής του νικητή, το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο πρώτος κατά τη σειρά της κλήρωσης επιλαχών, σε περίπτωση αποκλεισμού της συμμετοχής και αυτού, το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο δεύτερος κατά τη σειρά της κλήρωσης επιλαχών κ.ο.κ. 

8. Λήξη Διαγωνισμού

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Juro-Pro και Minds παύει να υφίσταται. Η Juro-Pro και η Minds δεν θα υπέχουν, ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Περιορισμός συμβατικής ευθύνης η Juro-Pro, η Minds και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

9. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Juro-Pro. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

10. Δεδομένα διαγωνισμού

Χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων του Διαγωνισμού που δηλώνονται στη φόρμα συμμετοχής για να επιτρέψουμε τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, να αναγνωρίσουμε τους συμμετέχοντες, να αποτρέψουμε/ανιχνεύσουμε υποθέσεις απάτης και να παραδώσουμε το βραβείο στους νικητές. Ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα και συναινεί στην χρήση και επεξεργασία των δεδομένων που αποστέλλει (ονοματεπώνυμο, instagram id, email.) από όλα τα μέσα της «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.» για υφιστάμενες και μελλοντικές δράσεις.

Δικαιοδοσία και διασυνοριακή μεταφορά
Τα Προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να αποθηκεύονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία έχουμε εγκαταστάσεις ή στην οποία απασχολούμε παρόχους υπηρεσιών και με τη χρήση των Σελίδων της Juro – Pro   https://www.juropro.gr/ παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη μεταβίβαση πληροφοριών σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής σας, οι οποίες ενδέχεται να έχουν κανόνες προστασίας δεδομένων που διαφέρουν από τους αντίστοιχους κανόνες της χώρας σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δικαστήρια, αρχές επιβολής του νόμου, ρυθμιστικές αρχές ή αρχές ασφάλειας σε αυτές τις χώρες μπορεί να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας δεδομένα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτή η δράση δεν προωθείται, ελέγχεται, διαχειρίζεται ή σχετίζεται με κανένα τρόπο με το Instagram. Οι πληροφορίες σας δίνονται στην εταιρεία Juro-Pro και όχι στο Instagram. Οι πληροφορίες που δίνετε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για προωθητική δράση.